Tänään vietämme kansainvälistä homo- ja transfobian vastaista päivää, jota on vietetty vuodesta 2005 alkaen. 21 vuotta sitten, 17.5.1990, WHO poisti homoseksuaalisuuden psykologisten häiriöi­den luettelosta. Alusta alkaen päivän tarkoituksena on ollut tehdä näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvia ennakkoluuloja, syrjintää ja vihaa. Tänään, homo- ja transfobian vastaisena päivänä, on hyvä pysäh­tyä miettimään sitä, mitä voisimme itse kukin tehdä sen eteen, että jokaisella sukupuolesta tai sek­suaalisesta suuntautumisesta riippumatta on oikeus olla oma itsensä ilman, että sitä kukaan kyseen­alaistaa.

Reilu kuukausi sitten julkaistiin Oikeus Olla -kansalaisaloite. Tämän aloitteen pyrkimyksenä on saada oikeudenmukaisempi translaki. Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite translain uudistamisesta ei ole sellaisenaan riittävä ja se jättää lapset ja nuoret juridisen sukupuolen korjauksen osalta lain ulko­puolelle. World Professional Association for Transgender Health (WPATH) tuo esille sen, että sukupuolivähemmistöjen hyvinvointiin vaikuttaa sosiaalinen ja poliittinen ilmasto. Vähemmistö­stressi ja eriarvoisuus voi vaikuttaa mielenterveysongelmien kehittymiseen. Hoitosuosituksissaan WPATH korostaa niin aikuisten kuin lasten ja nuortenkin kohdalla hoitojen oikea-aikaisuutta ja eri­tyisesti nuorten kohdalla hoidoista kieltäytymisen vaikutusta sukupuolidysforian pitkittymiseen. Oikeus Olla -kansalaisaloitteella tavoitellaan ”itsemäärää­misoikeuteen perustuvaa translakia, joka kunnioittaa lasten oikeuksia ja Suomea sitovia kansainvä­lisiä sopimuksia”. Tämä aloite sai 50000 kannatusta kahden päivän sisällä sen julkaisemisesta. Tällä hetkellä aloitteella on jo yli 64000 kannattajaa. Oikeus Olla -kansalaisaloitteessa kyse on juridi­sen sukupuolen vahvistamisesta, eikä sillä pyritä vaikuttamaan lääketieteelliseen suku­puolen korjausprosessiin, vaan juridinen ja lääketieteellinen sukupuolenkorjausprosessi pidetään erillisinä.

Kansalaisaloitteella on viisi keskeistä tavoitetta juridisen sukupuolen vahvistamisen osalta:

  • vaatimus lisääntymiskyvyttömyyden poistamisesta
  • vaatimus lääketieteellisen diagnoosin poistamisesta
  • sukupuolen vahvistamisesta tulee ilmoitusasia kaikille 15 vuotta täyttäneille
  • rekisteröidyssä parisuhteessa olevan henkilön puolison oikeus estää juridinen korjaus poiste­taan
  • väestörekisterissä ylläpidetty niin sanottu ”transrekisteri”, eli rekisteri sukupuoltaan juridi­sesti korjanneista henkilöistä, poistetaan.

Muutama esimerkki siitä, mikä muuttuisi, mikäli laki tehtäisiin edellä mainittujen tavoitteiden poh­jalta. Nykyinen laki edellyttää täysi-ikäisyyttä ja lisääntymiskyvyttömyyden todistamista juridisen sukupuolimerkinnän vahvistamiselle. Kuitenkin sukupuolenkorjausprosessin voi aloittaa jo alaikäi­senä. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa nuorella on uusi nimi, mutta edelleen virallisissa asiakir­joissa, kuten passissa on väärä sukupuolimerkintä. Tämä eriarvoistaa, on epäoikeudenmukaista ja tekee esim. matkustamisen epämiellyttäväksi ja voi johtaa kiusalliseen tilanteeseen passin tarkastuksessa. Nuori voi joutua elämään väärin sukupuolitettuna jopa kaksi vuotta, koska nykyisen lain mukaan juridisen sukupuolen voi korjata vasta täysi-ikäisenä. Lisääntymiskyvyttö­myyden edellyttäminen taas tarkoittaa sitä, että diagnoosin saadakseen on aloitettava myös lääketieteelliset hoidot, vähintään hormonihoidot, jotka aiheuttavat lisääntymiskyvyttömyyden. Hoitojen oikea-aikaisuudella ja omassa sukupuolessa elämisellä on huomattavan suuri merkitys transsukupuolisten elämänlaadulle. Siksi transsukupuolisten tilannetta helpottaa, jos hoitoja on saatavissa ilman vuosien odottelua. Jo se, että juridinen suku­puolimerkintä on oikea voi olla riittävä keino dysforian hoitoon. Juridisen sukupuolen vahvistami­nen jo alaikäisenä voisi antaa nuorelle enemmän myös aikaa ennen lääketieteellisiä hoitoja.

Kun tämä Oikeus Olla -kansalaisaloite tuli julki, niin somessa alkoi välittömästi kommentointi kansalaisaloitetta vastaan. Näitä kommentteja lukiessa huomasi yhdellä vilkaisulla, että kaikki kommentoijat eivät ole lukeneet aloitetta ja sitä vastustettiin virheellisillä väittämillä. Tekstin lukeminenkaan ei tosin aina tuonut yhtään sen vahvempia argumentteja keskusteluun. Kommentit olivat välillä erittäin epäasiallisia ja loukkaavia ja jo ne itsessään osoittavat sen, miksi meidän on vielä vuonna 2021 tärkeää viettää homo- ja transfobian vastaista päivää. Vihamielinen keskustelu aiheuttaa valtavan paljon kärsimystä. Tarvitsemme enemmän ymmärrystä ja kunnioitusta toisiamme kohtaan myös somessa.

Lopuksi haluan nostaa esille terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) 11.6.2020 asettamat hoitosuositukset transsukupuolisten hoidosta perusterveydenhuollossa.  Oma tulkintani on, että näihin suosituksiin on päädytty, mm. siksi, että puretaan ruuhkaa ja jonoja transsukupuolisten hoitoon keskittyneiltä yksiköiltä. Tällä hetkellä transsukupuolisten hoito on keskitetty Helsingin ja Tampereen yliopistollisiin sairaaloihin, joissa prosessi etenee psykiatrin johdolla moniammatillisessa työryhmässä. Työryhmän kaikki jäsenet ovat erikoistuneet transsukupuolisten hoitoon. PALKOn suositukset ovat ristiriidassa World Professional Association for Transgender Healthin (WPATH) hoitosuositusten kanssa. Erot ovat suuria niin lasten ja nuorten kuin aikuistenkin hoitosuositusten osalta. WPATH korostaa suosituksissaan työntekijöiden laajaa ja syvällistä erityisosaamista sukupuolivähemmistöistä sekä jatkuvaa lisäkouluttautumista.

Transsukupuolisuus ja muu sukupuolen moninaisuus eivät ole mielenterveyden häiriöitä, joita voi­taisiin hoitaa perusterveydenhuollossa ilman erityisosaamista. Silti sukupuolivähemmistöjen hoitoa ollaan siirtämässä perusterveydenhuoltoon. Tämä tulisi huomioida Kuopiossa so­siaali- ja terveyspalvelujen ja oppilas- ja opiskelijahuollon resurssoinnissa ja osaamisen varmistamisessa. Tämä edellyttää myös sitä, että kuntapäättäjissä on meitä, jotka tunnemme ja ymmärrämme sukupuolen moninaisuutta, sukupuolivähemmistöjen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä siihen liittyvää tuen ja hoidon tarvetta.

https://transry.fi/oikeus-olla-kansalaisaloite/

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8320

https://ranneliike.net/1705